ΕΕ1 Συμπλήρωση και Βελτιστοποίηση των Πειραματικών Δομών

Αντικείμενο: Βελτιώσεις, προσθήκες και επισκευές ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέγιστο το σύνολο των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και δομών στην επίτευξη των τεχνικών και επιστημονικών στόχων του έργου.

Παραδοτέο 1.1 Μια πλήρως ανεπτυγμένη ερευνητική υποδομή ηλιακής ξήρανσης ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην ουσία και τους στόχους του έργου.

Παραδοτέο 1.2 Μια σειρά από αναερόβιους βιοαντιδραστήρες και καυστήρα φυσικού αερίου που θα επιτρέψουν την υλοποίηση όλων των σχετικών δοκιμών.

Παραδοτέο 1.3 Υποδομές για την ανάπτυξη και λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης.

Παραδοτέο 1.4 Ανάπτυξη ιστοσελίδας έργου και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

ΕΕ2 Συμπύκνωση, Ξήρανση, Αποθήκευση και Επαναδιάλυση Εισερχόμενων Υπολειμμάτων και Αποβλήτων

Αντικείμενο: Η εκτίμηση της δυνατότητας συμπύκνωσης, ξήρανσης, αποθήκευσης και επαναδιάλυσης των εισροών, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης στις εποχιακές διακυμάνσεις διαθεσιμότητας αποβλήτων, μείωσης των αναγκών αποθήκευσης, καθώς και φόρτισης των αντιδραστήρων με τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα οργανικής ουσίας / πτητικών στερεών.

Παραδοτέο 2.1 Εκτίμηση του βέλτιστου τρόπου συμπύκνωσης ή ξήρανσης των υπολειμμάτων και αποβλήτων.

Παραδοτέο 2.2 Εκτίμηση της επίδρασης της αποθήκευσης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων πρώτων υλών.

Παραδοτέο 2.3 Εκτίμηση του βέλτιστου τρόπου χρήσης / αξιοποίησης των επεξεργασμένων πρώτων υλών στην παραγωγή βιοαερίου

ΕΕ3 Παραγωγή Bio-Boosters

Αντικείμενο: Η διερεύνηση τόσο της βέλτιστης σύνθεσης των bio-boosters, με βάση την υπάρχουσα εμπειρία και γνώση, σε δοκιμές που θα εκτείνονται από ερευνητικών διαστάσεων αναερόβιους αντιδραστήρες μέχρι και τις πιλοτικές μονάδες που αναφέρθηκαν στην ΕΕ1, όσο και της δυνατότητας της ηλιακής ξήρανσης να παράγει αυτά τα μίγματα, με χαμηλό κόστος.

Παραδοτέο 3.1 Ανάδειξη βέλτιστων συνθέσεων bio-boosters σε σχέση με το βασικό υπόστρωμα (λυματολάσπη ή κοπριά).

Παραδοτέο 3.2 Εκτίμηση, ποσοτική και ποιοτική της δυνατότητας της μονάδας ηλιακής ξήρανσης να παράγει bio - boosters.

Παραδοτέο 3.3 Επίδειξη λειτουργίας της μονάδας (open days).

Παραδοτέο 3.4 Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια.

ΕΕ4 Διαχείριση Χωνέματος

Αντικείμενο: Η αξιολόγηση της δυνατότητας της ηλιακής ξήρανσης να διαχειρίζεται την εκροή αναερόβιων αντιδραστήρων, ώστε είτε να διευκολύνει τη διαδικασία της κομποστοποίησης ή να οδηγεί στην παραγωγή ενός αξιοποιήσιμου καυσίμου.

Παραδοτέο 4.1 Αξιολόγηση, ποσοτική και ποιοτική της μονάδας ηλιακής ξήρανσης να διαχειρίζεται χωνέματα σε συνεχή ή διακοπτόμενη λειτουργία.

Παραδοτέο 4.2 Παραγωγή και εκτίμηση κόμποστ από μερικώς αφυδατωμένα χωνέματα.

Παραδοτέο 4.3 Παραγωγή και εκτίμηση καυσίμων από πλήρως αφυδατωμένα χωνέματα..

Παραδοτέο 4.4 Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια.

Παραδοτέο 4.5 Διάχυση αποτελεσμάτων μέσω ιστοσελίδας έργου, λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων.

ΕΕ5 Ανάπτυξη Συστήματος Συνδυαστικής Λειτουργίας και Λήψης Αποφάσεων Διαχείρισης

Αντικείμενο: Η ανάπτυξη ενός συστήματος συνδυασμένης λειτουργίας των δύο τεχνολογιών, σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα υπολείμματα και απόβλητα, και διαχείρισης τους ως μια κοινή παραγωγική διαδικασία, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης, τη μείωση του κόστους και την αύξηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Παραδοτέο 5.1 Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένης συνολικής λειτουργίας αναερόβιων μονάδων και μονάδων ηλιακής ξήρανσης.

Παραδοτέο 5.2 Δοκιμές πεδίου και βελτιστοποίηση του συστήματος.

Παραδοτέο 5.3 Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια.

ΕΕ6 Περιβαλλοντική και Οικονομική Αξιολόγηση – Δράσεις Εκμετάλλευσης Αποτελεσμάτων

Αντικείμενο: Ο καθορισμός, τόσο του πραγματικού περιβαλλοντικού όσο και οικονομικού αποτυπώματος του SOLARGAS, τόσο ως ένα σύνολο διαδικασιών αλλά και για το κάθε συστατικό του χωριστά. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας της προτεινόμενης παραγωγικής διαδικασίας, είτε ως σύνολο (bio-boosters, υλικά καύσης και κόμποστ), είτε μεμονωμένα η κάθε μια, και τις συνθήκες (τεχνικές, λειτουργικές, εμπορικές κοκ), που καθορίζουν αυτή τη βιωσιμότητα. Η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου, με σαφή στόχο την άμεση εισαγωγή τους στην αγορά και την παραγωγική διαδικασία.

Παραδοτέο 6.1 Πλήρη περιβαλλοντική αξιολόγηση του συνόλου όσο και των επιμέρους τμημάτων του SOLARGAS.

Παραδοτέο 6.2 Πλήρη οικονομική αξιολόγηση του συνόλου όσο και των επιμέρους τμημάτων του SOLARGAS.

Παραδοτέο 6.3 Δράσεις διερεύνησης δυνατότητας εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.