Τα τελευταία 7 χρόνια έχουν κατατεθεί πάνω από 400 αιτήσεις για ανάπτυξη μονάδων αναερόβιας χώνευσης υπολειμμάτων σε όλη τη χώρα ενώ μέχρι τώρα έχουν κατασκευαστεί λιγότερες από 10 μονάδες πανελλαδικά. Η διστακτικότητα των επενδυτών οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, το μεγάλο κόστος συλλογής και μεταφοράς και ο εποχιακός περιορισμός της δυνατότητας διοχέτευσης της εκροής των αναερόβιων χωνευτήρων. Αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ο βασικός στόχος της χώρας μας, της παραγωγής ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζας μέχρι το 2020.

Αντικείμενο του SOLARGAS είναι η βελτιστοποίηση του οικονομικού και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, των μονάδων αναερόβιας χώνευσης οργανικών υπολειμμάτων, μέσα από την αυτοματοποιημένη λειτουργική ενσωμάτωση μονάδων ηλιακής ξήρανσης, που θα επιτρέψουν, τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων αποβλήτων, αλλά και την αξιοποίηση του χωνέματος. Στο κέντρο του έργου βρίσκεται η αναερόβια χώνευση υπολειμμάτων και η παραγωγή βιοαερίου, και η προσπάθεια αναβάθμισης της. Όμως πλέον προστίθενται σε αυτή μια σειρά από εργαλεία, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι πρόκειται για μια εντελώς νέα παραγωγική τεχνολογία, το σημαντικότερο από τα προϊόντα της οποίας είναι η ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

 

Διάρκεια έργου: 36 μήνες

Έναρξη: 8 Μαΐου 2018

Λήξη: 8 Μαΐου 2021

Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Παρέμβαση: Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Τομέας Προτεραιότητας: 7 – ΕΝΕ: Ενέργεια

Περιοχή: 7.3 Ενέργεια σε συνδυασμό με Αγροτικό τομέα και Περιβάλλον

Προτεραιότητα: 7.3.2 Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων & ανακτημένων υλικών βιομηχανιών, βιορευστών, βιολογικών πόρων, αποβλήτων/ απορριμμάτων. Έμφαση στη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος, την αυτοματοποιημένη λειτουργία και τις περιβαλλοντικές επιδώσεις των τεχνολογιών αυτών.

 

Στόχοι του έργου
  1. Τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των αναερόβιων μονάδων, μέσα από: α) τη βελτιστοποίηση της τροφοδοσίας τους (ποικιλία, κατάσταση / ποιότητα, ποσότητα και συνδυασμός υπολειμμάτων), που θα οδηγήσει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του παραγόμενου βιοαερίου, και β) τη συν-αξιοποίηση αερίου σύνθεσης (syngas) που προέρχεται από την αεριοποίηση ξηρών υπολειμμάτων και κυρίως του (ξηρού) χωνέματος.
  2. Τη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης (πέρα από την αύξηση της παραγόμενης ενέργειας), μέσα από τη μείωση του λειτουργικού κόστους, που θα προκύψει από την καλύτερη διαχείριση της εισροής και της εκροής, αλλά και τη δυνατότητα παραγωγής και άλλων προϊόντων με εμπορεύσιμο χαρακτήρα όπως bio-boosters (πχ αξιοποίηση περισσευούμενων ποσοτήτων εποχιακά διαθέσιμων υπολειμμάτων), κόμποστ ή ακόμα και στερεών καύσιμων.
  3. Τη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής τους απόδοσης μέσα από την αξιοποίηση των μέγιστων δυνατών ποσοτήτων της μεγαλύτερης δυνατής ποικιλίας υπολειμμάτων και της βελτίωσης του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος (περισσότερη ενέργεια με λιγότερες εκπομπές διοξειδίου από ορυκτά καύσιμα, ουσιαστική αξιοποίηση του χωνέματος – ανάκτηση θρεπτικών στοιχείων και οργανικής ουσίας).
  4. Τη δυνατότητα όλα τα παραπάνω να είναι εφικτά σε κάθε μονάδας αναερόβιας χώνευσης, μέσα από ένα σύστημα αυτοματοποιημένης συν-λειτουργίας / συν-διαχείρισης ηλιακής ξήρανσης και αναερόβιας χώνευσης, αλλά και των υπολειμμάτων και αποβλήτων που είναι διαθέσιμα στην περιοχή, και που θα συνθέτουν το νέο ολοκληρωμένο παραγωγικό μοντέλο.

 

stoxoi ergou image

Διάγραμμα 1. Διάγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης υπολειμμάτων (SOLARGAS).

Στο κέντρο του έργου συνεχίζει και βρίσκεται η αναερόβια χώνευση υπολειμμάτων και η παραγωγή βιοαερίου, και η προσπάθεια αναβάθμισης της. Όμως πλέον προστίθενται σε αυτή μια σειρά από εργαλεία, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι πρόκειται για μια εντελώς νέα παραγωγική τεχνολογία, το σημαντικότερο από τα προϊόντα της οποίας είναι η ΕΝΕΡΓΕΙΑ.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα
  1. Μια αναβάθμιση, λειτουργική, οικονομική και περιβαλλοντική των μονάδων αναερόβιας χώνευσης υπολειμμάτων και παραγωγής ενέργειας, μέσα από την αυτοματοποιημένη σύζευξη της με μονάδες ηλιακής ξήρανσης.
  2. Μια νέα παραγωγική διαδικασία, αυτή των bio-booster, που θα μπορεί να οδηγήσει σε μια παράπλευρη οικονομική δραστηριότητα των αναερόβιων μονάδων, με πιθανούς αγοραστές ακόμα και εκτός της Ελλάδας, όπως πχ η Γερμανία, με περισσότερες από 10.000 αναερόβιες μονάδες.
  3. Μια ολοκληρωμένη διαχείριση της εκροής / χωνέματος, που θα εξασφαλίζει τόσο την ουσιαστική δυνατότητα ανάκτησης θρεπτικών στοιχείων μέσω υψηλής ποιότητας κόμποστ ή την παραγωγή καυσίμων (και από αυτά ακόμα περισσότερης ενέργειας), λύνοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια της αναερόβιας χώνευσης.